Ordlista


Buss – kommersiell linjetrafik
Med kommersiell linjetrafik avses linjelagd kollektivtrafik som bedrivs av kollektivtrafikföretag i egen regi eller på uppdrag av annan kommersiell aktör, utan subventioner från det allmänna eller med andra villkor knutna till trafiken.
Bulklast
Gods som fraktas utan förpackning i lastutrymmet.
Dieseldrivna fordon
Fordon som drivs av diesel, biodiesel eller dessa i kombination med varandra.
Elhybrid-fordon
Fordon som drivs av el i kombination med annat bränsle till exempel bensin eller diesel.
El-fordon
Eldrivna fordon som endast har el som drivmedel
Etanol/etanol flexifuel-drivna fordon
Fordon som drivs av etanol eller E85 som första eller andra bränsle.
Fordonskilometer
En enhet att mäta trafikarbete i. Ifall ett fordon färdas 100 kilometer ger det upphov till ett trafikarbete om 100 fordonskilometer.
Gas/bi-fuel-fordon
Fordon som har naturgas, biogas eller metangas som första eller andra drivmedel.
Huvudresa
En resa som startar och slutar i respondentens permanenta bostad, fritidsbostad, arbetsplats, skola, praktikplats eller tillfälliga övernattningsplats.
Kollektivtrafik
Definieras som persontransporter av allmänt ekonomiskt intresse som erbjuds allmänheten fortlöpande och utan diskriminering.
Laddhybrid
Fordon som är laddningsbara via eluttag och som drivs av en kombination av el och annat bränsle, till exempel bensin eller diesel.
Lätt lastbil
En lastbil som väger 3,5 ton eller mindre.
Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF)
Upptag av koldioxid och utsläpp av växthusgaser i skogsmark, åkermark, betesmark, bebyggd mark och våtmark samt upptag av koldioxid i träprodukter.
Omkommen i trafiken1960-1993
samt 2010-2017:

Döda i regelrätta olyckor, innebär exkludering av de som omkommit i självmord och andra avsiktliga händelser.

1994-2002: Olyckor, sjukdom samt självmord.
2003-2009: Olyckor samt självmord

Personkilometer
En enhet att mäta transportarbete i när det gäller persontransporter. Exempelvis, både att transportera tio personer 100 kilometer och att transportera 100 personer tio kilometer, motsvarar 1 000 personkilometer.
Sjöfart – antal passagerare
Antal avresta samt ankomna passagerare.
Sjöfart – hanterad godsmängd
Mängd lossad gods adderat med mängd lastad gods mätt i ton.
Sjöfart – trafik inrikes och utrikes
Baseras på lastnings/avrese- och lossnings/ankomsthamn, ifall hamnarna ligger i olika länder är det utrikes, annars inrikes.
Styckegods
Gods som försänds i kartonger eller lådor.
Tanklast
Gods som lastas i ett tankutrymme.
Tonkilometer
En enhet att mäta transportarbete i när det gäller godstransporter. Exempelvis, både att transportera tio ton gods 100 kilometer och att transportera 100 ton gods tio kilometer, motsvarar 1 000 tonkilometer.
Trafikarbete
Ett mått på trafikens belastning av vägnätet, beräknas som ett fordons körsträcka.
Transportarbete
Ett mått på hur mycket som har transporterats och hur långt, beräknas som sträcka för transporten gånger antalet enheter på transporten.
Tung lastbil
En lastbil, som väger mer än 3,5 ton.
Turist- och beställningstrafik med buss
Exempel på turist- och beställningstrafik med buss är innefattar beställningstrafik och chartertrafik, rundresor där passagerarna åker tillbaka till samma utgångspunkt, trafik som anordnas vid särskilda evenemang, resor där logi eller andra turisttjänster ingår i resan, resor där det huvudsakliga syftet är något annat än själva persontransporten. Dessa resor räknas inte in i begreppet kollektivtrafik.
Utsläpp – utrikes transporter
Omfattar utsläpp från bunkrade bränslen för utrikes sjöfart och flyg.
Vägtrafik
Trafik som färdas på vägar, oavsett typ av transportmedel eller transportens syfte.