Arbetsmarknad

I det här avsnittet finns statistik om arbetsmarknaden i transportbranschen.

 

Sysselsatta historik

I grafen nedan visas antalet förvärvsarbetande inom transportbranschen (16+).

Antalet förvärvsarbetande inom transportbranschen pendlade år 2008 till 2017 mellan 226 000 - 236 000. Störst förändring var mellan 2008 och 2009 då ungefär 9 000 färre var sysselsatta i branschen än året innan. År 2017 var antalet förvärvsarbetande i branschen nästan på samma nivå som år 2008.


Antal förvärvsarbetande inom transportbranschen 2008-2017

Källa: SCB, 2018

 
Vaganvandning Sedan 1950 har antalet resta fordonskilometer i Sverige okat markant. 1950 uppgick totalen till cirka 5 miljarder och 2017 till cirka 84 miljarder. Det viktigaste att ha med sig: • Svenska vagar anvands 16 ganger mer idag jamfort med 1950. • Personbilar star for 81% av belastningen. • Personbilars anvandning har vaxt 5 ganger mer an lastbilars anvandning.  Seriebrott 1990, Trafikanalys uppdaterade metod. Trafikarbete i miljarder fordonskilometer i Sverige 1951 - 2017 Kalla: Trafikanalys, 2018


Statistik / Transporter och samhället / Arbetsmarknad / Sysselsättningsandel historik

Sysselsättningsandel historik

Diagrammet nedan visar andelen av den totala arbetskraften (16+) i Sverige som förvärvsarbetar i transportbranschen.

Det viktigaste att ha med sig:

 • Andelen förvärvsarbetande i transportbranschen har minskat med en halv procentenhet mellan 2008 och 2017.

 • Minskningen av andelen förvärvsarbetande i transportbranschen har varit stabil under perioden.

Andelen förvärvsarbetande inom transportbranschen 2008-2017

Källa: SCB, 2018

 
Vaganvandning Sedan 1950 har antalet resta fordonskilometer i Sverige okat markant. 1950 uppgick totalen till cirka 5 miljarder och 2017 till cirka 84 miljarder. Det viktigaste att ha med sig: • Svenska vagar anvands 16 ganger mer idag jamfort med 1950. • Personbilar star for 81% av belastningen. • Personbilars anvandning har vaxt 5 ganger mer an lastbilars anvandning.  Seriebrott 1990, Trafikanalys uppdaterade metod. Trafikarbete i miljarder fordonskilometer i Sverige 1951 - 2017 Kalla: Trafikanalys, 2018


Statistik / Transporter och samhället / Arbetsmarknad / Anställda i delbranscherna

Anställda i delbranscherna

Diagrammet nedan visar antalet förvärvsarbetande (16+) fördelade på delbranscher inom transportbranschen.

Det viktigaste att ha med sig:

 • Flest förvärvsarbetande finns i delbranschen landtransportföretag och rörtransportföretag. Antalet har ökat från strax över 100 000 vid millennieskiftet till nästan 125 000 år 2017.

 • Antalet förvärvsarbetande inom magasinering och stödtjänster till transport samt post och stödverksamhet har minskat från nästan 82 000 till strax över 71 000 under perioden. Det är en minskning med nästan 13 procent.

 • Antalet förvärvsarbetande inom rederier har legat stabilt runt 12 500 under hela perioden.

 • Inom flygbolag har antalet förvärvsarbetande minskat från drygt 13 000 till strax under 5 000 år 2017. Det innebär en minskning med ungefär 63 procent.

Antal anställda per delbransch i transportsektorn (2000 - 2017)

Källa: SCB, 2018

 
Vaganvandning Sedan 1950 har antalet resta fordonskilometer i Sverige okat markant. 1950 uppgick totalen till cirka 5 miljarder och 2017 till cirka 84 miljarder. Det viktigaste att ha med sig: • Svenska vagar anvands 16 ganger mer idag jamfort med 1950. • Personbilar star for 81% av belastningen. • Personbilars anvandning har vaxt 5 ganger mer an lastbilars anvandning.  Seriebrott 1990, Trafikanalys uppdaterade metod. Trafikarbete i miljarder fordonskilometer i Sverige 1951 - 2017 Kalla: Trafikanalys, 2018


Statistik / Transporter och samhället / Arbetsmarknad / Sysselsatta unga historik

Sysselsatta unga historik

Diagrammet nedan visar antalet unga (16-24 år) som förvärvsarbetar inom transportbranschen.

Under perioden 2008 till 2017 har antalet unga som förvärvsarbetar inom transportbranschen minskat från drygt 26 000 till strax över 23 500. Det innebär en minskning med nästan 11 procent.


Antalet unga (16-24 år) som förvärvsarbetar inom transportbranschen (2008-2017)

Källa: SCB, 2018

 
Vaganvandning Sedan 1950 har antalet resta fordonskilometer i Sverige okat markant. 1950 uppgick totalen till cirka 5 miljarder och 2017 till cirka 84 miljarder. Det viktigaste att ha med sig: • Svenska vagar anvands 16 ganger mer idag jamfort med 1950. • Personbilar star for 81% av belastningen. • Personbilars anvandning har vaxt 5 ganger mer an lastbilars anvandning.  Seriebrott 1990, Trafikanalys uppdaterade metod. Trafikarbete i miljarder fordonskilometer i Sverige 1951 - 2017 Kalla: Trafikanalys, 2018


Statistik / Transporter och samhället / Arbetsmarknad / Sysselsättningsandel unga historik

Sysselsättningsandel unga historik

Diagrammet nedan visar andelen av de unga förvärvsarbetande (16-24 år) som är anställda inom transportranchen.

År 2017 var strax under 5 procent av de unga förvärvsarbetande anställda inom transportbranschen.

Sedan 2008 är det en minskning med drygt 1,2 procentenheter, motsvarande 20 procent.


Andelen unga förvärvsarbetande (16-24 år) anställda inom transportbranschen

Källa: SCB, 2018

 
Vaganvandning Sedan 1950 har antalet resta fordonskilometer i Sverige okat markant. 1950 uppgick totalen till cirka 5 miljarder och 2017 till cirka 84 miljarder. Det viktigaste att ha med sig: • Svenska vagar anvands 16 ganger mer idag jamfort med 1950. • Personbilar star for 81% av belastningen. • Personbilars anvandning har vaxt 5 ganger mer an lastbilars anvandning.  Seriebrott 1990, Trafikanalys uppdaterade metod. Trafikarbete i miljarder fordonskilometer i Sverige 1951 - 2017 Kalla: Trafikanalys, 2018


Statistik / Transporter och samhället / Branschens ekonomi

Branschens ekonomi

Det här avsnittet innehåller statistik om transportbranschens omsättning och bidrag till BNP.

 

Omsättning historik

Diagrammet nedan visar total nettoomsättning i miljoner kronor för företag inom transportbranschen.

Det viktigaste att ta med sig:

 • Den totala nettoomsättningen för företagen i branschen har ökat med nästan 67 procent mellan år 2000 till 2017.

 • I siffror är det en ökning med drygt 190 000 miljoner kronor.


Total nettoomsättning (mkr) för företag i transportbranschen

Källa: SCB, 2018

 
Vaganvandning Sedan 1950 har antalet resta fordonskilometer i Sverige okat markant. 1950 uppgick totalen till cirka 5 miljarder och 2017 till cirka 84 miljarder. Det viktigaste att ha med sig: • Svenska vagar anvands 16 ganger mer idag jamfort med 1950. • Personbilar star for 81% av belastningen. • Personbilars anvandning har vaxt 5 ganger mer an lastbilars anvandning.  Seriebrott 1990, Trafikanalys uppdaterade metod. Trafikarbete i miljarder fordonskilometer i Sverige 1951 - 2017 Kalla: Trafikanalys, 2018


Statistik / Transporter och samhället / Branschens ekonomi / Omsättningsandel historik

Omsättningsandel historik

Diagrammet nedan visar transportbranschens andel av näringslivets totala omsättning

Transportbranschens andel av näringslivets totala omsättning har minskat sedan år 2000. Främst har minskningen skett åren efter 2008, då branschens andel var ungefär 6,3 procent av den totala omsättningen jämfört med drygt 5,5 procent år 2017.


Transportbranschens andel av näringslivets totala omsättning

Källa: SCB, 2018

 
Vaganvandning Sedan 1950 har antalet resta fordonskilometer i Sverige okat markant. 1950 uppgick totalen till cirka 5 miljarder och 2017 till cirka 84 miljarder. Det viktigaste att ha med sig: • Svenska vagar anvands 16 ganger mer idag jamfort med 1950. • Personbilar star for 81% av belastningen. • Personbilars anvandning har vaxt 5 ganger mer an lastbilars anvandning.  Seriebrott 1990, Trafikanalys uppdaterade metod. Trafikarbete i miljarder fordonskilometer i Sverige 1951 - 2017 Kalla: Trafikanalys, 2018


Bidrag till BNP historik

Grafen nedan visar det totala förädlingsvärdet i miljoner kronor för företag inom transportbranschen.

Det viktigaste att ta med sig:

 • Transportbranschens bidrag till BNP ökade med över 60 procent mellan år 2000 och år 2017.

 • År 2017 var branschens totala förädlingsvärde nästan 150 000 miljoner kronor.


Totalt förädlingsvärde (mkr) för företag i transportbranschen (2000-2017)

Källa: SCB, 2018

 
Vaganvandning Sedan 1950 har antalet resta fordonskilometer i Sverige okat markant. 1950 uppgick totalen till cirka 5 miljarder och 2017 till cirka 84 miljarder. Det viktigaste att ha med sig: • Svenska vagar anvands 16 ganger mer idag jamfort med 1950. • Personbilar star for 81% av belastningen. • Personbilars anvandning har vaxt 5 ganger mer an lastbilars anvandning.  Seriebrott 1990, Trafikanalys uppdaterade metod. Trafikarbete i miljarder fordonskilometer i Sverige 1951 - 2017 Kalla: Trafikanalys, 2018


Andel av BNP historik

Grafen nedan visar transportbranschens andel av näringslivets totala förädlingsvärde.

Även om förädlingsvärdet inom transportbranschen ökat i kronor under perioden 2000 till 2017, så har branschens andel av näringslivets totala förädlingsvärde minskat. År 2000 var andelen 7,5 procent och år 2017 var motsvarande siffra strax under 6 procent.


Transportbranschens andel av näringslivets totala förädlingsvärde (2000-2017)

Källa: SCB, 2018

 
Vaganvandning Sedan 1950 har antalet resta fordonskilometer i Sverige okat markant. 1950 uppgick totalen till cirka 5 miljarder och 2017 till cirka 84 miljarder. Det viktigaste att ha med sig: • Svenska vagar anvands 16 ganger mer idag jamfort med 1950. • Personbilar star for 81% av belastningen. • Personbilars anvandning har vaxt 5 ganger mer an lastbilars anvandning.  Seriebrott 1990, Trafikanalys uppdaterade metod. Trafikarbete i miljarder fordonskilometer i Sverige 1951 - 2017 Kalla: Trafikanalys, 2018


Statistik / Transporter och samhället / Transportbranschen

Transportbranschens företag

Det här avsnittet innehåller statistik om transportbranschens företag

 

Antal företag historik

Grafen nedan visar det totala antalet företag i transportbranschen under åren 2006-2017.

År 2017 fanns det drygt 30 000 företag i branschen, vilket var nästan 2 500 fler än år 2008. Antalet företag har gått både upp och ner under det senaste decenniet. År 2017 fanns det ungefär lika många företag i branschen som det gjorde år 2011.


Antal företag i transportbranschen (2006-2017)

Källa: SCB, 2018

 
Vaganvandning Sedan 1950 har antalet resta fordonskilometer i Sverige okat markant. 1950 uppgick totalen till cirka 5 miljarder och 2017 till cirka 84 miljarder. Det viktigaste att ha med sig: • Svenska vagar anvands 16 ganger mer idag jamfort med 1950. • Personbilar star for 81% av belastningen. • Personbilars anvandning har vaxt 5 ganger mer an lastbilars anvandning.  Seriebrott 1990, Trafikanalys uppdaterade metod. Trafikarbete i miljarder fordonskilometer i Sverige 1951 - 2017 Kalla: Trafikanalys, 2018


Andel företag historik

Grafen nedan visar andelen företag i transportbranschen som del av det totala antalet företag.

Branschens andel av det totala antalet företag har sedan 2006 haft en tydlig nedåtgående trend, från 3,3 procent år 2006 till nästan 2,7 procent år 2017. År 2017 var första året under mätperioden som andelen företag istället ökade jämfört med det föregående året.


Andelen företag i transportbranschen (2006 -2017)

Källa: SCB, 2018

 
Vaganvandning Sedan 1950 har antalet resta fordonskilometer i Sverige okat markant. 1950 uppgick totalen till cirka 5 miljarder och 2017 till cirka 84 miljarder. Det viktigaste att ha med sig: • Svenska vagar anvands 16 ganger mer idag jamfort med 1950. • Personbilar star for 81% av belastningen. • Personbilars anvandning har vaxt 5 ganger mer an lastbilars anvandning.  Seriebrott 1990, Trafikanalys uppdaterade metod. Trafikarbete i miljarder fordonskilometer i Sverige 1951 - 2017 Kalla: Trafikanalys, 2018


Statistik / Transporter och samhället / Transportbranschen / Antal företag i delbranscher

Antal företag i delbranscher

Diagrammet nedan visar antalet företag per delbransch i transportsektorn år 2017.

Ungefär 81 procent av företagen tillhör landtransportföretag och rörtransportföretag, vilket motsvarar cirka 24 000 av de totalt 30 000 företagen.

Drygt 1 procent av företagen inom transportsektorn var år 2017 i flygbranschen.


Antal företag per delbransch i transportsektorn år 2017

Källa: SCB, 2018

 
Vaganvandning Sedan 1950 har antalet resta fordonskilometer i Sverige okat markant. 1950 uppgick totalen till cirka 5 miljarder och 2017 till cirka 84 miljarder. Det viktigaste att ha med sig: • Svenska vagar anvands 16 ganger mer idag jamfort med 1950. • Personbilar star for 81% av belastningen. • Personbilars anvandning har vaxt 5 ganger mer an lastbilars anvandning.  Seriebrott 1990, Trafikanalys uppdaterade metod. Trafikarbete i miljarder fordonskilometer i Sverige 1951 - 2017 Kalla: Trafikanalys, 2018


Nystartade företag

Grafen nedan visar antalet nystartade företag i transportbranschen år 2018 jämfört med hela näringslivet.

Det viktigaste att ha med sig:

 • År 2018 startades 1949 företag i transportbranschen, jämfört med nästan 67 000 i hela näringslivet.

 • Transportbranschens andel av de nystartade företagen motsvarade nästan 3 procent.


Antal nystartade företag i transportbranschen och hela näringslivet år 2018.

Källa: Tillväxtanalys, 2019

 
Vaganvandning Sedan 1950 har antalet resta fordonskilometer i Sverige okat markant. 1950 uppgick totalen till cirka 5 miljarder och 2017 till cirka 84 miljarder. Det viktigaste att ha med sig: • Svenska vagar anvands 16 ganger mer idag jamfort med 1950. • Personbilar star for 81% av belastningen. • Personbilars anvandning har vaxt 5 ganger mer an lastbilars anvandning.  Seriebrott 1990, Trafikanalys uppdaterade metod. Trafikarbete i miljarder fordonskilometer i Sverige 1951 - 2017 Kalla: Trafikanalys, 2018


Statistik / Transporter och samhället / Branschjämförelser

Branschjämförelser

Det här avsnittet innehåller jämförelser mellan olika branscher.

 

Antal anställda

Grafen nedan visar antalet anställda i transportbranschen jämfört med handeln (2008-2017).

Båda branscherna har haft ett jämnt antal anställda under perioden 2008 till 2017. Transportbranschen hade år 2017 drygt 750 färre anställda än 10 år tidigare, vilket innebär en minskning med drygt 0,3 procent av personalstyrkan.


Antalet anställda i transportbranschen och handeln (2008-2017)

Källa: SCB, 2018

 
Vaganvandning Sedan 1950 har antalet resta fordonskilometer i Sverige okat markant. 1950 uppgick totalen till cirka 5 miljarder och 2017 till cirka 84 miljarder. Det viktigaste att ha med sig: • Svenska vagar anvands 16 ganger mer idag jamfort med 1950. • Personbilar star for 81% av belastningen. • Personbilars anvandning har vaxt 5 ganger mer an lastbilars anvandning.  Seriebrott 1990, Trafikanalys uppdaterade metod. Trafikarbete i miljarder fordonskilometer i Sverige 1951 - 2017 Kalla: Trafikanalys, 2018


Omsättning för olika branscher

Diagrammet nedan visar total nettoomsättning i miljoner kronor för företag i tre olika branscher.

Det viktigaste att ha med sig:

 • Partihandeln har högre total nettoomsättning jämfört med transportbranschen och detaljhandeln.

 • Mellan år 2000 och år 2017 ökade den totala nettoomsättningen i transportbranschen med drygt 67 procent.


Total nettoomsättning (mkr) för transportbranschen, detaljhandeln och partihandeln (2000-2017)

Källa: SCB, 2018

 
Vaganvandning Sedan 1950 har antalet resta fordonskilometer i Sverige okat markant. 1950 uppgick totalen till cirka 5 miljarder och 2017 till cirka 84 miljarder. Det viktigaste att ha med sig: • Svenska vagar anvands 16 ganger mer idag jamfort med 1950. • Personbilar star for 81% av belastningen. • Personbilars anvandning har vaxt 5 ganger mer an lastbilars anvandning.  Seriebrott 1990, Trafikanalys uppdaterade metod. Trafikarbete i miljarder fordonskilometer i Sverige 1951 - 2017 Kalla: Trafikanalys, 2018


Antal företag i olika branscher

Nedan diagram visar antalet företag i olika branscher under åren 2006 till 2017.

Inom transportbranschen finns det ungefär hälften så många företag som inom detaljhandeln. Trenden har följt branscherna åt under perioden i diagrammet.


Antal företag i transportbranschen, detaljhandeln och partihandeln (2006-2017)

Källa: SCB, 2018

 
Vaganvandning Sedan 1950 har antalet resta fordonskilometer i Sverige okat markant. 1950 uppgick totalen till cirka 5 miljarder och 2017 till cirka 84 miljarder. Det viktigaste att ha med sig: • Svenska vagar anvands 16 ganger mer idag jamfort med 1950. • Personbilar star for 81% av belastningen. • Personbilars anvandning har vaxt 5 ganger mer an lastbilars anvandning.  Seriebrott 1990, Trafikanalys uppdaterade metod. Trafikarbete i miljarder fordonskilometer i Sverige 1951 - 2017 Kalla: Trafikanalys, 2018