Personbil

I den här kategorin återfinns statistik kring personbilar.

 
Statistik / Olika transportslag / Personbil / Bilar per capita EU

Bilar per capita EU

Antalet bilar per person varierar mellan EU-länderna, de länder med flest bilar har fler än dubbelt så många bilar per capita som de med minst antal. Intressant är att antalet bilar per person inte tycks kunna förklaras av landets storlek (Tyskland och Luxemburg har båda många bilar per capita, Lettland och Ungern har båda få bilar per capita) och inte heller av BNP (Malta har många bilar per capita samtidigt som Danmark har jämförelsevis få bilar per capita).

Det viktigaste att ha med sig:

 • Sverige återfinns i mitten av listan, med 0,47 bilar per person.

 • Flest bilar per person återfinns i Luxemburg (0,65) och på Malta (0,64).

 • Lägst antal bilar per person återfinns i Rumänien (0,26).


Topp tio EU-länder samt Sverige avseende antal personbilar per capita 2015

Källa: OICA, 2018

 


Statistik / Olika transportslag / Personbil / Bilar per capita Sverige

Bilar per capita Sverige

Antalet bilar per capita varierar något beroende på landsända, och av naturliga orsaker så är det i de mer tätbefolkade länen lägst antal bilar per capita återfinns.

 • Gotland är det län med flest bilar per capita (0,61).

 • Stockholm är det län med minst antal bilar per capita (0,4).


Antal personbilar per invånare (18+) i Sveriges län 2017

Källa: Trafikanalys, 2018

 


Statistik / Olika transportslag / Personbil / Bilar per capita Sverige historik

Bilar per capita Sverige historik

Sedan 2010 har antalet fordon per capita i Sverige ökat något. 2010 var innehavet 0,46 fordon per invånare och 2017 var det 0,48. Detta motsvarar en ökning om cirka 4 procent.


Antal personbilar per invånare (18+) i Sverige 2010-2017

Källa: Trafikanalys, 2018 ; SCB, 2018

 


Statistik / Olika transportslag / Personbil / Körkortsinnehav

Körkortsinnehav

Diagrammet visar andelen personer i tre olika åldersklasser som har körkort. I dagsläget har 81 procent av svenskarna över 18 år körkort.

Det viktigaste att ha med sig:

 • Andelen unga (18-24 år) med körkort sjönk under nittiotalet men har sedan dess legat tämligen stadig.

 • Gruppen äldre (45 år och äldre) har gått från att 1980 vara den grupp som med bred marginal haft lägst andel körkort till att idag vara den grupp med högst andel körkort.


Andel av befolkningen som har körkort i olika åldersgrupper 1980-2017

Källa: Transportstyrelsen, 2018 ; SCB, 2018

Korkortsinnehav Diagrammet visar andelen personer i tre olika aldersklasser som har korkort. I dagslaget har 81 procent av svenskarna over 18 ar korkort. Det viktigaste att ha med sig: Andelen unga (18-24 ar) med körkort sjonk under nittiotalet men har sedan dess legat tämligen stadig. Gruppen aldre (45 ar och aldre) har gatt från att 1980 vara den grupp som med bred marginal haft lagst andel korkort till att idag vara den grupp med hogst andel korkort. Andel av befolkningen som har korkort i olika aldersgrupper 1980-2017 Kalla: Transportstyrelsen, 2018 ; SCB, 2018
 

Lastbil

I den här kategorin återfinns statistik kring lastbilar.

 
Statistik / Olika transportslag / Lastbil / Transportarbete gods i EU

Transportarbete gods i EU

Transportarbetet när det gäller gods på väg utförs primärt med lastbil och varierar mellan olika europeiska länder.

Det viktigaste att ha med sig är:

 • Det är högst i Polen och i Tyskland, båda med över 300 miljarder tonkilometer 2017.

 • Genomsnittet i Europa är 71 miljarder tonkilometer

 • Sverige återfinns på plats 10 med 42 miljarder tonkilometer  


Topp tio EU-länder avseende mängden transportarbete av gods på väg 2017 (miljarder tonkilometer)

Källa: Eurostat, 2018

 


Statistik / Olika transportslag / Lastbil / Varugruppet på svenska vägar

Varugrupper på svenska vägar

Styckegods och samlastat gods är den kategorin som transporteras mest på svenska vägar, samtidigt som malm och andra produkter från utvinning har den största totala godsmängden på svenska vägar.


Fraktmängd och transportarbete på svenska vägar för olika varugrupper 2017 (andel av totalen)

Källa: Trafikanalys, 2018

 


Statistik / Olika transportslag / Lastbil / Godstransporternas längd

Godstransporternas längd

Det viktigaste att ha med sig:

 • 24 procent av alla godstransporter i Sverige är längre än 10 mil.

 • Det innebär att det är fler godstransporter som är kortare än 1 mil, än vad som är längre än 10 mil.

 • Dessutom är det ovanligt med riktigt långa godstransporter, då 6 procent är längre än 30 mil.


Godstransporter med lastbil per transportavstånd (andel av totalen)

Källa: Trafikanalys, 2018

 

Järnväg

I den här kategorin återfinns statistik kring järnvägar. Det handlar både om persontransporter och godstransporter.

 
Statistik / Olika transportslag / Järnvägar / Personresor med tåg

Personresor med tåg

I grafen nedan visas antalet tågresor per kvartal, samt ett glidande medelvärde.

Det viktigaste att ha med sig:

 • Under 2017 gjordes 222 miljoner personresor på det svenska järnvägsnätet. Det motsvarar ca 22 resor per person och år.

 • Jämfört med 2012 är det en ökning med 16 procent.

 • Det finns stora säsongsvariationer vad gäller tågresor, då det andra och fjärde kvartalet normalt medför fler resor.


Personresor på järnväg i Sverige 2012 - 2018 (miljoner personresor)

Källa: Trafikanalys, 2018

 
Personresor med tag I grafen nedan visas antalet tagresor per kvartal, samt ett glidande medelvarde. Det viktigaste att ha med sig: Under 2017 gjordes 222 miljoner personresor pa det svenska jarnvagsnatet. Det motsvarar ca 22 resor per person och ar. Jamfort med 2012 ar det en okning med 16 procent. Det finns stora sasongsvariationer vad galler tagresor, da det andra och fjarde kvartalet normalt medfor fler resor. Personresor pa jarnvag i Sverige 2012 - 2018 (miljoner personresor)


Statistik / Olika transportslag / Järnvägar / Personkilometer med tåg

Personkilometer med tåg

I grafen nedan visas antalet kilometer personer färdats ombord på tåg i Sverige per kvartal, samt ett glidande medelvärde.

Det viktigaste att ha med sig är:

 • Under 2017 reste svenskar över 13 miljarder kilometer längs det svenska järnvägsnätet.

 • Jämfört med 2012 är det en ökning med 12 procent.

 • Det finns stora säsongsvariationer vad gäller tågrsor, då det andra och fjärde kvartalet medför fler personkilometer.


Transportarbete personer på järnväg i Sverige 2012 - 2017 (miljoner personkilometer)

Källa: Trafikanalys, 2018

 
Personkilometer med tag I grafen nedan visas antalet kilometer personer fardats ombord pa tag i Sverige per kvartal, samt ett glidande medelvarde. Det viktigaste att ha med sig ar: • Under 2017 reste svenskar over 13 miljarder kilometer langs det svenska jarnvagsnatet. • Jamfort med 2012 ar det en okning med 12 procent. • Det finns stora sasongsvariationer vad galler tagrsor, da det andra och fjarde kvartalet medfor fler personkilometer. Transportarbete personer pa jarnvag i Sverige 2012 - 2017 (miljoner personkilometer) Kalla: Trafikanalys, 2018


Statistik / Olika transportslag / Järnvägar / Godsmängd med tåg

Godsmängd med tåg

Grafen nedan visar miljoner ton gods som transporteras längs det svenska järnvägsnätet.

Det viktigaste att ha med sig är:

 • Under 2017 transporterades 69 miljoner ton gods på det svenska järnvägsnätet.

 • Det är en ökning med ca 5 procent jämfört med 2012.


Transporterad godsmängd på järnväg i Sverige 2012 - 2018 (miljoner ton)

Källa: Trafikanalys, 2018

Godsmangd med tag Grafen nedan visar miljoner ton gods som transporteras langs det svenska jarnvagsnatet. Det viktigaste att ha med sig ar: • Under 2017 transporterades 69 miljoner ton gods pa det svenska jarnvagsnatet. • Det ar en okning med ca 5 procent jamfort med 2012. Transporterad godsmangd pa jarnvag i Sverige 2012 - 2018 (miljoner ton)
 


Statistik / Olika transportslag / Järnvägar / Tonkilometer med tåg

Tonkilometer med tåg

Grafen nedan visar antalet tonkilometer gods transporterats på svenska järnvägar, det vill säga hur många ton som transporterats hur många kilometer.

Det viktigaste att ha med sig är:

 • Under 2017 var transportarbetet 21 miljoner tonkilometer.

 • Jämfört med 2012 var det en nedgång med nästan 3 procent.


Transportarbete gods på järnväg i Sverige 2012 - 2017 (miljoner tonkilometer)

Källa: Trafikanalys, 2018

 
Tonkilometer med tag Grafen nedan visar antalet tonkilometer gods transporterats pa svenska jarnvagar, det vill saga hur manga ton som transporterats hur manga kilometer. Det viktigaste att ha med sig ar: • Under 2017 var transportarbetet 21 miljoner tonkilometer.
 • Jamfort med 2012 var det en nedgang med nastan 3 procent. 
 
Transportarbete gods pa jarnvag i Sverige 2012 - 2017 (miljoner tonkilometer)


Statistik / Olika transportslag / Järnvägar / Person- och godstransporter med tåg

Person- och godstransporter med tåg

I grafen nedan kan utvecklingen av personresor och godstransporter på det svenska järnvägsnätet jämföras.

Det viktigaste att ha med sig är:

 • Från 2003 till 2007 växte godsmängden och personresorna i ungefär samma takt.

 • Efter 2007 har personresorna fortsatt att öka, samtidigt som godsmängden har förblivit ungefär densamma.


Personer och gods på järnväg i Sverige 2003 - 2017 (2003 = 100)

Källa: Trafikanalys, 2018

 
Person- och godstransporter med tag I grafen nedan kan utvecklingen av personresor och godstransporter pa det svenska jarnvagsnatet jamforas. Det viktigaste att ha med sig ar: • Fran 2003 till 2007 vaxte godsmangden och personresorna i ungefar samma takt. • Efter 2007 har personresorna fortsatt att oka, samtidigt som godsmangden har forblivit ungefar densamma. Personer och gods pa jarnvag i Sverige 2003 - 2017 (2003 = 100)

Sjötrafik

I den här kategorin återfinns statistik kring sjöfart, med avseende på antal fartyg, passagerare och gods.

 
Statistik / Olika transportslag / Sjötrafik / Sjöfart godsmängd

Sjöfart godsmängd

Det hanterades 176 miljoner ton gods i svenska hamnar under 2017.

Det viktigaste att ha med sig är:

 • Merparten av godsmängden som hanteras i svenska hamnar har antingen utrikes ursprung eller utrikes destination. Under 2017 var den andelen 86 procent.

 • Mellan 2007 och 2017 minskade den totala hanterade godsmängden från 185 miljoner ton till 176 miljoner ton. Detta motsvarar en minskning om 5 procent.


Hanterad godsmängd i svenska hamnar efter typ av trafik 2007 - 2017 (miljoner ton)

Källa: Trafikanalys, 2018

Sjofart godsmangd Det hanterades 176 miljoner ton gods i svenska hamnar under 2017. Det viktigaste att ha med sig ar: • Merparten av godsmangden som hanteras i svenska hamnar har antingen utrikes ursprung eller utrikes destination. Under 2017 var den andelen 86 procent. • Mellan 2007 och 2017 minskade den totala hanterade godsmangden fran 185 miljoner ton till 176 miljoner ton. Detta motsvarar en minskning om 5 procent. Hanterad godsmangd i svenska hamnar efter typ av trafik 2007 - 2017 (miljoner ton)
 


Statistik / Olika transportslag / Sjötrafik / Sjöfart antal passagerare

Sjöfart antal passagerare

Av det antal passagerare som passerade svenska hamnar 2017 har en stor majoritet antingen utrikes ursprung eller utrikes destination. Av cirka 30 miljoner passagerare 2017 klassades ungefär 26 miljoner som utrikes trafik. Detta motsvarar ungefär 87 procent.

Mellan 2007 och 2017 minskade det totala antalet passagerare med runt 3 miljoner från cirka 33 miljoner till ungefär 30 miljoner. Detta motsvarar en minskning om cirka 9 procent.


Ankommande och avresande passagerare i svenska hamnar efter typ av trafik 2007 - 2017 (miljoner)

Källa: Trafikanalys, 2018

Sjofart antal passagerare Av det antal passagerare som passerade svenska hamnar 2017 har en stor majoritet antingen utrikes ursprung eller utrikes destination. Av cirka 30 miljoner passagerare 2017 klassades ungefar 26 miljoner som utrikes trafik. Detta motsvarar ungefar 87 procent. Mellan 2007 och 2017 minskade det totala antalet passagerare med runt 3 miljoner fran cirka 33 miljoner till ungefar 30 miljoner. Detta motsvarar en minskning om cirka 9 procent. 
Ankommande och avresande passagerare i svenska hamnar efter typ av trafik 2007 - 2017 (miljoner)
 


Antal fartyg

Av det antal fartyg som ankom till svenska hamnar 2017 var en stor majoritet passagerarfartyg. Av cirka 79 000 fartyg 2017 klassades ungefär 58 000 som passagerarfartyg. Detta motsvarar 73 procent.

Mellan 2007 och 2017 minskade det totala antalet fartyg med runt 5 000 från cirka 83 000 till ungefär 79 000. Detta motsvarar en minskning om 5 procent.


Antal ankommande fartyg i svenska hamnar 2010-2017

Källa: Trafikanalys, 2018

 

Flyg

I den här kategorin återfinns statistik kring flygresor, både i bemärkelsen landningar och passagerare.

 
Statistik / Olika transportslag / Flyg / Landningar Sverige

Landningar på svenska flygplatser

I grafen nedan visas antal landningar på svenska flygplatser.

Det viktigaste att ha med sig är:

 • 2017 landade 369 000 flygplan på svenska flygplatser.

 • Det är en ökning med 11 procent sedan 1977.

 • Det som framförallt blivit vanligare är utrikesflyg, som står för mer än 3 gånger så många landningar 2017 som 40 år tidigare.


Antal landingar på svenska flygplatser 1977 - 2017 (tusental)

Källa: Trafikanalys, 2018

 


Statistik / Olika transportslag / Flyg / Passagerare på svenska flygplatser

Passagerare på svenska flygplatser

I diagrammet visas antalet passagerare på svenska flygplatser beroende på om de reser inrikes eller utrikes.

Det viktigaste att ha med sig är att:

 • Antalet passagerare har ökat, från strax under 7 miljoner 1977 till nästan 39 miljoner 2017.

 • Det är primärt utrikestrafiken som ökat.

 • 1977 stod utrikespassagerare för 70 procent av det totala antalet passagerare och 2017 stod de för 80 procent.


Antal passagerare på svenska flygplatser 1977 - 2017 (miljoner)

Källa: Trafikanalys, 2018

 


Statistik / Olika transportslag / Flyg / Jämförelse passagerare och landningar

Jämförelse passagerare och landningar

Det framgår tydligt i datan att flygtrafiken blivit mer effektiv i termer av att fler passagerare får plats per flight.


Antal passagerare och landningar på svenska flygplatser 1977 - 2017 (1977 = 100) (endast linje- och chartertrafik)

Källa: Trafikanalys, 2018

 

Buss

I den här kategorin återfinns statistik kring busstrafiken i Sverige.

 
Statistik / Olika transportslag / Buss / Busstrafik översikt

Busstrafik översikt

Under ett par år i början av 2000-talet sjönk antalet bussar i trafik, men vände uppåt för tio år sedan.

Det viktigaste att ha med sig:

 • Totalt finns ungefär 15 000 bussar i trafik i Sverige. Om alla bussar ställdes efter varandra skulle det bli en kö från Stockholm till Örebro.

 • Mellan år 2008 och 2017 ökade antalet bussar i trafik med ca 11 procent.

 • Mellan år 2000 och 2008 sjönk antalet bussar i trafik med ca 7 procent.


Utbud av inrikes kommersiell linjetrafik på väg i Sverige 2012 - 2016 (2012 = 100)

Källa: Transportföretagen, 2018

 


Statistik / Olika transportslag / Buss / Antal bussar i trafik

Antal bussar i trafik

Antalet bussar i trafik i Sverige har varierat sedan år 2000. Mellan år 2000 och år 2008 sjönk antalet bussar i trafik från cirka 14 500 till ungefär 13 500, detta motsvarar en minskning om cirka 7 procent.

Mellan år 2008 och år 2017 ökade antalet bussar i trafik från cirka 13 500 till ungefär 15 000, detta motsvarar en ökning om cirka 11 procent. Sammantaget ökade antalet bussar i trafik med cirka 3 procent mellan år 2000 och år 2017.


Antal bussar i trafik i Sverige 2000 - 2017

Källa: Transportföretagen, 2018